Przedmiotowe systemy oceniania

ŚREDNIA WAŻONA

 

  1. Oceny semestralne i końcoworoczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.
  2.  Oceny cząstkowe, które otrzymuje uczeń za poszczególne formy aktywności, mają różną wagę:

-        praca klasowa / sprawdzian pisemny obejmujący cały dział oraz wyniki osiągane
z konkursów przedmiotowych (tytuł laureata na szczeblu wojewódzkim / ogólnopolskim) x 3

-        kartkówka x 2

-        rozwiązanie zadań problemowych x2

-        odpowiedź ustna x 1

-        aktywność na lekcjach x 1

-        ćwiczenia praktyczne x 1

-        praca indywidualna na lekcji x 1

-        praca dodatkowa dla chętnych x 1

-        umiejętność współpracy w grupie x 1

-        praca domowa x 1

 

  1. Aby uczeń mógł otrzymać na semestr lub koniec roku szkolnego daną ocenę, musi uzyskać odpowiednią średnią ważoną:

 

ocena

średnia ważona

niedostateczny

niższa niż 1,65

dopuszczający

1,65 - 2,64

dostateczny

2,65 - 3,64

dobry

3,65   - 4,64

bardzo dobry

wyższa niż 4,64

celujący

wyższa niż 4,64

i pod warunkiem, że uczeń został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu   wojewódzkim lub ogólnopolskim

lub wyższa niż 5,24

 

  1. Sposób obliczania średniej ważonej: oceny cząstkowe mnożymy przez przydzielone im wagi
    i całość dzielimy przez sumę wag.

 Przykład

Oceny cząstkowe ucznia:

praca klasowa - 2, 4

kartkówka - 1, 3

praca domowa - 5

odpowiedź - 2

 

Średnia ważona = (2x3+4x3+1x2+3x2+5x1+2x1):12=33:12=2,75?3

Uczeń uzyskał średnią ważoną 2,75, więc powinien otrzymać ocenę dostateczną (3)
   
na koniec semestru lub koniec roku szkolnego.


PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA