Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 91 im. LEONIDA TELIGI w ŁODZI


 Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych.

 

Cele priorytetowe to :

 • pomoc uczniom w uzyskaniu odpowiedniej postawy etycznej i hierarchizowaniu wartości;
 • pomoc w odnajdywaniu swojego miejsca: w rodzinie, w grupie koleżeńskiej oraz szerszej społeczności: lokalnej, regionalnej i narodowej,
 • kształtowanie etyki pracy (zwłaszcza rzetelności i uczciwości).

 SZKOŁA TRIUMFU

 

 •  intelektu, ducha, woli i ciała
 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
 • zaangażowania w naukę,
 • chęci do działania,
 • kreatywnego myślenia,
 • radości i humoru,
 • entuzjazmu we własnej aktywności,
 • nagród

WIZJA SZKOŁY

 

Każdy uczeń osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

   MISJA


   1.Szkoła tworzy warunki do optymalnego rozwoju dziecka poprzez:

 • diagnozowanie potrzeb;
 • zapewnienie bazy;
 • stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej.

2. Integracja ze środowiskiem:

 • rozpoznawanie potrzeb i możliwości środowiska;
 • współpraca z organami samorządowymi.

3.Ścisła współpraca z rodzicami.


   4. Przygotowanie absolwenta do dalszych zadań edukacyjnych i społecznych.

   TREŚCI ZADAŃ I CELÓW WYCHOWANIA W TRZYLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA.

 

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni zmierzać do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowości.

 

Nauczyciele powinni:

 1. Uwzględniać psychiczne i emocjonalne uwarunkowania uczniów, szczególnie tych, którzy zagrożeni są niedostosowaniem społecznym (mającym różne podłoże), wykluczeniem społecznym ,mają trudności w nauce.
 2. Otoczyć szczególną troską uczniów uzdolnionych, przygotowywać ich do udziału w konkursach, również w toku pracy indywidualnej.
 3. W pracy wychowawczej konsekwentnie przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji, wandalizmu i brutalności oraz przeciwdziałać różnego rodzaju uzależnieniom, w szczególności podejmować działania dotyczące problematyki zagrożeń narkomanią i alkoholizmem.
 4. Upowszechniać kulturę życia codziennego, samodzielność i samorządność, włączając do tych zadań rodziców.
 5. Stale rozpoznawać potrzeby pomocy materialnej i duchowej wychowanków.
 6. Wychowywać w atmosferze tolerancji, wykluczającej wszelkie przejawy dyskryminacji religijnej, w duchu powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela i konwencji praw dziecka.
 7. Kształcić dociekliwość poznawczą ucznia, ukierunkowaną na dobro, prawdę i piękno.
 8. W pracy wychowawczej eksponować historię osiedla, szkoły i miasta.
 9. Kształcić postawę dialogu, umiejętności słuchania innych tak, aby uczniowie umieli współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 10. Wyrabiać u wychowanków dążenie do osiągnięcia celów życiowych.
 11. W planach wychowawczych i dydaktycznych uwzględniać problematykę ścieżek edukacyjnych ;szeroko rozumianego bezpieczeństwa dziecka, wychowania komunikacyjnego oraz profilaktyki uzależnień.
 12. Wzmóc troskę o estetykę pomieszczeń, w wystroju wnętrz korzystać z inwencji uczniów.
 13. Zawsze jasno określać stawiane uczniom zadania i cele. Ograniczać ilość prac domowych. Dawać możliwość wyboru ucząc samodzielnego, właściwego podejmowania decyzji.

 NACZELNY CEL WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TO WYCHOWANIE DZIECKA

 

 • zintegrowanego z grupą rówieśniczą i szerszym środowiskiem szkolnym;
 • osiągającego sukces dydaktyczny na miarę swoich możliwości;
 • dokonującego właściwych wyborów;
 • gotowego do ciągłego wzbogacania własnej osobowości.


 ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO:

 1. Opieka wychowawców nad wszechstronnym fizycznym i psychicznym rozwojem uczniów.
 2. Przygotowanie uczniów do samodzielności.
 3. Koordynowanie i stymulowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego.

 ZADANIA WYCHOWAWCY:

 1. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości.
 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej.
 3. Kształcenie umiejętności i postaw powszechnie akceptowanych.
 4. Wyrabianie umiejętności wyrażania własnych sądów i ocen aprobujących lub negujących zachowania własne i innych osób.
 5. Tworzenie atmosfery skutecznej wspólnej pracy i wzajemnego zrozumienia.
 6. Pomaganie w usamodzielnianiu się ucznia poprzez wdrażanie go w różne role społeczne.
 7. Integrowanie środowiska szkolnego i domowego uczniów poprzez organizowanie różnych form współpracy dziecko - rodzice, szkoła - dom.
 8. W razie potrzeby pokierowanie rodzica oraz dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym w stronę pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

Nauczyciele w szczegółowych planach wychowawczych powinni uwzględnić poniżej przedstawione cele:
 

 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY I.

 CELE:

 1. Dziecko znajduje swoje miejsce w grupie i działa w niej.
 2. Ma poczucie przynależności do klasy szkolnej.
 3. Chce i wyraża potrzebę działania w grupie rówieśniczej.
 4. Współtworzy i respektuje normy grupowe.
 5. Doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działania grupy.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY II.
   CELE:

 1. Dziecko poznaje normy dobrego zachowania i według nich postępuje.
 2. Poznaje i stosuje zwroty grzecznościowe.
 3. Szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników.
 4. Poznaje symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować.

 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY III.

 CELE:

 1. Dziecko umie rozpoznawać dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reagować.
 2. Dostrzega różnice między ludźmi i akceptuje je.
 3. Jest świadome swoich praw.
 4. Rozumie pojęcia " prawo", " obowiązek", "godność".
 5. Wie, do kogo może zwrócić się o pomoc.
 6. Zna formy odmawiania innym (asertywność).


   PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV.
   CELE:

 1. Uczeń zna swoje mocne i słabe strony oraz ma świadomość swoich zalet i wad.
 2. Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie własnej osobowości i drogi życiowej.
 3. Rozumie potrzebę krytycyzmu wobec negatywnych i zachowań w tym zażywaniu narkotyków oraz nadużywaniu alkoholu.
 4. Potrafi i chce się pozytywnie zaprezentować.


 PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY V.

CELE:

 1. Dziecko potrafi konstruktywnie formułować swoje sądy i wypowiadać je.
 2. Umie przedstawić swoje prośby i oczekiwania.
 3. Zna zasady skutecznego komunikowania się.
 4. Jest otwarte na pozytywne wpływy otoczenia i reaguje na negatywne przejawy życia społecznego w tym zażywanie narkotyków oraz nadużywaniu alkoholu.

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY VI.

CELE:

 • Uczeń zna zagrożenia wynikające z życia we współczesnym świecie i potrafi na nie reagować oraz im zapobiegać, w szczególności potrafi unikać zagrożeń wynikających z narkomanii i alkoholizmu oraz zachowywać się asertywnie.