Program profilaktyki

PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 91 im. LEONIDA TELIGI w ŁODZI


  I. PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu profilaktyki, stanowią:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ? art. 72
 • Konwencja o Prawach Dziecka ? art. 3,19,33
 • Ustawa z dania 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
 • ?Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)
 • ?Rozporządzenie MENiS z dania 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 10 z 2002r., poz 96)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartościach rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 121 z 2002 r., poz 1037)
 • Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

II. Założenia ogólne programu

 

Najważniejsze działania szkoły w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej to:

 

 • stwarzanie przyjaznego klimatu ( dobra komunikacja, osobowe relacje między nauczycielami i uczniami, udzielanie emocjonalnego wsparcia dzieciom i młodzieży, szczególnie w trudnych dla nich sytuacjach);
 • wypracowanie wspólnej polityki szkoły wobec palenia, picia alkoholu i odurzania się narkotykami oraz konsekwentne jej wdrażanie;
 • budowanie dobrych relacji z rodzicami i pozyskiwanie ich jako sojuszników w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, prowadzonych przez nauczycieli;
 •  pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
 • wczesne rozpoznawanie uczniów uczniów grup ryzyka i kierowanie ich do pedagoga lub psychologa w celu przeprowadzenie wstępnej diagnozy;
 • kierowanie uczniów zagrożonych. (w porozumieniu z rodzicami) do poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej instytucji udzielającej specjalistycznej pomocy;
 • udzielanie uczniom i rodzicom informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą;
 • szkolenie się kadry pedagogicznej w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych.

III. Cele programu profilaktyki

 

Celem programu profilaktyki jest wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności nowych zachowań wobec współczesnych zagrożeń.

 

Cele jakie chcemy osiągnąć to:

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów,
 • Przekazanie informacji o konsekwencjach palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych,
 • Rozwijanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów umożliwiających radzenie sobie z problemami życia codziennego i samorealizacją,
 • Kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania w środowisku szkolnym różnych form aktywności zaspokajających potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe,
 • Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenie sobie w sytuacjach trudnych,
 • Rozszerzanie form pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Cele są realizowane przez:

 • Programy informacyjno ? edukacyjne,
 • Programy profilaktyczne,
 • Zajęcia alternatywne,
 • Współpracę między różnymi instytucjami( szkoły, poradnie, policja, samorząd)

IV. Diagnoza

 

 • Uczniowie szkoły, to dzieci w wieku 6/7-12 lat  uczniów,
 • Część z nich wychowuje się w rodzinach rozbitych, bądź zrekonstruowanych,
 • Niski status materialny ? ok. 10% rodzin,
 • Brak rażących naruszeń norm i zasad zachowania uczniów w szkole : nieliczne przypadki wagarów, kilku uczniów ma naganna ocenę z zachowania, 
 • Analiza wyników ankiet uczniowskich wykazała, że największym problemem w relacjach koleżeńskich jest agresja słowna (poniżanie, lekceważenie i izolowanie,
 • Co trzeci uczeń deklaruje, że czuje się w szkole bezpiecznie,
 • Obserwacja nawyków żywieniowych uczniów nie wskazuje na konieczność podejmowania nowych działań prozdrowotnych w tym zakresie, kontynuowane będą prowadzone dotychczas projekty prozdrowotne,
 • Część uczniów ma za sobą inicjację nikotynową i alkoholową, przy czym rodzice akceptują ?kontrolowane? picie alkoholu przez dzieci w formie, np. toastów urodzinowych, czy noworocznych.

V. Obszary działań

 

Działania z zakresu programu profilaktycznego będą obejmowały cztery obszary:

 

1. Ogólnowychowawczy:

 • Funkcjonowanie społeczne i komunikacja interpersonalna
 • Rozwijanie uzdolnień i zagospodarowanie czasu wolnego
 • Niepowodzenia szkolne
 • Agresja

2. Uzależnienia

 • Nikotynizm
 • Narkomania
 • Alkoholizm

3. Zdrowie:

 • Higiena osobista
 • Wypoczynek
 • Odżywianie

4. Bezpieczeństwo

 • Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
 • Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły
 • Bezpieczna szkoła
 • Bezpieczne ferie i wakacje
 • Karta rowerowa

Będą realizowane w ramach:

 • godzin wychowawczych
 • nauczania różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych,
 • ścieżek edukacyjnych,
 • zajęć świetlicowych,
 • spotkań z rodzicami,
 • Rad Pedagogicznych.

W realizacji programu uczestniczyć będą:

 • uczniowie
 • nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 • rodzice
 • zaproszeni specjaliści.

 Działania skierowane do uczniów


1. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi regulaminami:

 • Zapoznanie uczniów na godzinach wychowawczych ze Statutem, WSO, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki

2. Tworzenie bezpiecznego, wolnego od uzależnień środowiska wychowawczego szkoły.  

 • Zapoznanie uczniów z punktami statutu dotyczącymi zakazu używania środków uzależniających i opuszczania szkoły podczas zajęć lekcyjnych
 • Systematyczna kontrola boiska, toalet i pomieszczeń szkoły w ramach dyżurów nauczycieli.

3. Propagowanie zdrowego stylu życia.

 • Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach profilaktycznych (Dzień bez Papierosa, Światowy Dzień Walki z AIDS itp.).
 • plakaty,
 • gazetki tematyczne,
 • konkursy,
 • spotkania ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • zajęcia propagujące zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu

Działania skierowane do rodziców:


1. Informowanie rodziców o pracach szkoły.

 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły (w tym z WSO), Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, regulaminami organizacyjnymi.
 • Organizowanie Dni Otwartych Szkoły.

2. Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

 • Informowanie na zebraniach z rodzicami o wynikach w nauce i zachowaniu dzieci,
 • Indywidualne spotkania z wychowawcą i pedagogiem,
 • Pisma informujące o wynikach w nauce,
 • Spotkania z pedagogiem dla rodziców uczniów klas I na temat adaptacji i pracy pedagoga.

3. Współpraca z rodzicami.

 • Pomoc rodziców przy organizacji imprez szkolnych,
 • Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.

Działania skierowane do nauczycieli:


1. Propagowanie kursów i szkoleń

 • informowanie o kursach i szkoleniach w pokoju nauczycielskim
 • promowanie nauczycieli doskonalących się w profilaktyce i wychowaniu,

2. Organizacja szkoleń i warsztatów

 • spotkania z pracownikami Poradni oraz różnych organizacji zajmujących się problematyką pedagogiczną z zakresu wychowania oraz profilaktyki uzależnień.

3. Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki uzależnień

 • pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień

Działania alternatywne:


1. Praca w organizacjach działających w szkole

 • Działalność Samorządu Uczniowskiego
 • Działalność LOP
 • Współpraca z PCK
 • Współpraca ze Szczepem Harcerskim im.Traugutta
 • Działalność szkolnego Koła TPD

2. Zajęcia sportowe

 • Działalność SKS, zespoły taneczne, Judo, Karate

3. Promocja zdrowego stylu życia

 • Konkursy i akcje dotyczące zdrowego stylu życia:
 • Spotkania z pielęgniarką szkolną dotyczące chorób i higieny
 • Filmy dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych
 • Gazetki tematyczne

4. Zajęcia pozalekcyjne

 • Koła przedmiotowe: informatyczne, języka polskiego, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, języka angielskiego, plastyczne, zespół wokalny, koło teatralne ,,Trupa ?91?, koła kulinarnego, zbiórki gromady zuchowej ?Pszczółki?  oraz drużyn harcerskich

5.Organizacjaimprez masowych

 • Wyjścia na spektakle filmowe, koncerty muzyczne, wystawy
 • Wycieczki klasowe
 • Dyskoteki szkolne
 • Organizacja imprez zgodnie z Kalendarium Imprez Szkolnych

6.Organizacja, propagowanie olimpiad, konkursów i zawodów

 • Udział w zawodach sportowych
 • Udział w konkursach wiedzy
 • Udział w konkursach przedmiotowych


VI. Obowiązki osób odpowiedzialnych za realizację programu profilaktyki


Obowiązki dyrektora:

 1. Zakłada, że w jego szkole funkcja profilaktyki musi być spójna z funkcją wychowania.
 2. Posiada podstawową wiedzę w zakresie profilaktyki problemowej.
 3. Umacnia pozytywne relacje intrerpersonalne w szkole.
 4. Premiuje doskonalących się nauczycieli.
 5. Zachęca uczniów do udziału w działaniach profilaktycznych.
 6. Włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego.
 7. Wspiera finansowo i organizacyjne działania profilaktyczne w swoim środowisku.

Obowiązki pedagoga szkolnego:

 

 1. Diagnozowanie problemów wychowawczych szkoły.
 2. Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji planu profilaktyczno ? wychowawczego szkoły.
 3. Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników w realizacji zadań profilaktyczno ? wychowawczych wynikających z planu wychowawczego szkoły.
 4. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (rady pedagogiczne).
 5. Praca indywidualna i grupowa z uczniami i rodzicami.
 6. Propaguje treści i programy profilaktyczne.
 7. Rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów .
 8. Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

Obowiązki nauczycieli (nauczycieli wychowawców):

 

 1. Promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
 2. Utrzymuje osobowe relacje z uczniami (poprzez konsultacje, indywidualne rozmowy).
 3. Konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym oraz pozostałymi pracownikami szkoły.
 4. Doskonali się osobowościowo.
 5. Dostrzega indywidualność dziecka, indywidualizuje oddziaływania.
 6. Ma pozytywne relacje z rodzicami, potrafi pozyskać rodziców do współpracy.
 7. Doskonali się zawodowo.

Obowiązki rodziców:


1. Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka.
2. Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno ? wychowawcze i opiekuńcze.
3. Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im.
4. Stanowią wzór osobowy ? model dla dziecka.
5. Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.


VIII. Efekty działań


Efekty naszych działań, czyli to, co chcemy osiągnąć to:


 1. Pozyskanie rodziców do aktywnej współpracy.
 2. Wyciszenie agresji.
 3. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów przez uczniów..
 4. Poprawa w relacjach uczeń- uczeń, uczeń- osoba dorosła.
 5. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 6. Wolność od nałogów.
 7. Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 8. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność dokonania samooceny.

IX. Formy ewaluacji

 • Analiza sytuacji wychowawczej szkoły (sprawozdania z Rad Pedagogicznych; dyrekcja, nauczyciele)
 • Sondaż elektroniczny
 • Konsultacje z nauczycielami i rodzicami

Ewaluacja będzie przebiegała etapami, po roku funkcjonowania , a przede wszystkim po zakończeniu programu. Wyniki zostaną opublikowane w postaci diagnozy, analizy. raportu i opinii.